wet en regelgeving

Image

Wet & regelgeving


Wet BIG:

Als GZ-psycholoog ben ik BIG-geregistreerd. Het doel van de Wet BIG is, volgens de rijksoverheid: “te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register”. Voor meer informatie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2018-01-01#HoofdstukIV_Artikel36

Ook is de praktijk gehouden aan de bepalingen in de Beroepscode voor psychologen opgesteld door het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Privacy & informatie:

Als je in behandeling komt, via een verzekerd traject, word je ingeschreven in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van de praktijk. Hierin worden alle belangrijke gegevens over de behandeling vastgelegd, zoals persoonsgegevens, sessieverslagen, classificatie, behandelplan, brieven. Papieren documenten bewaar ik in een afgesloten archiefkast. De dossiervorming vindt plaats conform de wettelijke eisen van de WGBO en beroepscodes. Je hebt recht op inzage in je dossier. Mochten gegevens onjuist zijn dan heb je het recht om deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen. Niemand anders dan jezelf en je psycholoog mag jouw dossier inzien. Indien een psycholoog binnen de psychologenpraktijk de behandeling geheel of gedeeltelijk overneemt, heeft deze ook inzage in je dossier. Anderen mogen je dossier alleen inzien, als je schriftelijk toestemming geeft. Je kunt deze toestemming later ook weer blokkeren. Je dossier is eigendom van de praktijk. Je kunt wel een kopie krijgen van (een gedeelte) van het dossier, hier mag de psycholoog een redelijke vergoeding voor vragen. Na afloop van de behandeling wordt het dossier conform wettelijke richtlijnen 15 jaar bewaard. Op jouw nadrukkelijke verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

Bij start van de behandeling zal je worden gevraagd om toestemming (wel/niet) voor het uitwisselen van informatie met de huisarts en evt. andere zorgverleners. Standaard ontvangt de huisarts een brief bij start en/of afsluiten van de behandeling.

Bij aanvang van de behandeling wordt tevens om toestemming gevraagd voor het delen van gegevens met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Toelichting op gegevens aanleveren (DIS) van de NZA: “Zorgaanbieders van medisch-specialistische zorg leveren maandelijks dbc-gegevens aan via het dbc-informatiesysteem (DIS). Alleen zo krijgen we inzicht in wat er aan zorg wordt geleverd in Nederland. De gegevens gebruiken we ook om ervoor te zorgen dat de zorgprestaties aansluiten op de praktijk. “ Als je dit niet wilt kun je een formulier invullen om hiervan af te zien.

Zorgverleners in de GGZ zijn verplicht tot het afnemen van ROM (Routine Outcome Measurement) vragenlijsten. Deze vragenlijst (de OQ-45) geeft een beeld van de klachten en kan bij een voor- en nameting inzicht geven in de verandering van die klachten. Je zult om toestemming hiervoor worden gevraagd. Je ontvangt een link in je email om de lijst digitaal in te vullen.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz):

Alle zorgaanbieders vallen onder deze wet, die regelt hoe er wordt omgegaan met klachten en onenigheden. Mocht je een klacht hebben, dan nodig ik je van harte uit om deze in eerste instantie met mij te bespreken. Zo nodig kan er contact worden opgenomen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris, via de beroepsvereniging NVGzP (Nederlandse Vereniging voor GezondheidszorgPsychologie). Zie verdere informatie in de algemene voorwaarden.

De praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging NVGzP.

De praktijk beschikt over een door de NZA goedgekeurd kwaliteitsstatuut, deze kan bij mij ter inzage worden opgevraagd.

Onder de volgende link vind je de Algemene voorwaarden van de praktijk.